Domov je nielen miesto, domov je i stav a pocit. Je to čosi, čo nás utvára i zaraďuje. (SME 31. januára 2006, s. 26)

DOMOV
Miesto kam patríme a kde sa cítime bezpečne.
Domov, to sú aj ľudia, s ktorými ho zdieľame.
Domov treba opatrovať a chrániť...

Správa nehnuteľností

Logo PKS

BÝVANIE
Bývanie sa považuje za dynamický sociálny proces trvalého užívania bytu spravidla rodinou. Bývanie uspokojuje základnú požiadavku človeka na ochranu a regeneráciu fyzických a psychických síl a na rozvoj jeho osobnosti. Potreby bývania sú zamerané na priamu sebarealizáciu človeka a na reprodukciu ľudského rodu. Súvisia so zachovaním a zlepšovaním kvality obytného prostredia.
(Encyklopédia Beliana - Druhý zväzok, str. 415-416)
Spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli, o. i. aj trans- formáciu vlastníctva bytového fondu.
Byty a nebytové priestory v byto- vých domoch boli postupne prevádzané do osobného vlastníctva ich ná- jomcov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa stali zároveň podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení tohto domu. Súčasne s prevodom vlastníckych práv k bytom, resp. nebytovým priestorom a podielom k spoločným častiam domu a spoločným zariadeniam domu prešlo na nadobúdateľov právo ale aj povinnosť zabezpečiť SPRÁVU DOMU.

Správu domu môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov zabezpečiť tak, že si na správu domu zriadia spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo zveria bytový dom do správy právnickej alebo fyzickej osobe – SPRÁVCOVI.

Pri výbere správcu domu je veľmi dôležité, aby si vlastníci bytov a nebytových priestorov vybrali profesionálneho správcu, ktorý má dostatočné skúsenosti so spravovaním bytových domov, je administratívne a technicky schopný operatívne riešiť potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poskytuje servis v oblasti účtovníctva a financií a ovláda všetky právne a technické predpisy.

MENU